Publicatie Gezondheidsrisico door straling van mobiele telefoons: wat verandert er met 5G?

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via ResearchGate

Röösli, M. et al.

In dit Duitstalig artikel worden de verschillen tussen de huidige 2G/3G/4G technologie en de opkomende 5G technologie besproken. Het dient als een kort overzicht, waarin de nieuwe technologie geplaatst wordt in het kader van de huidige technologie. Het dient dus niet beschouwd te worden als een systematische review.

Blootstelling van de bevolking aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) wordt overheerst door het gebruik van draadloze communicatieapparatuur dicht bij het lichaam. De blootstelling door zenders ver van het lichaam ligt gemiddeld enkele orden van grootte onder de internationale richtwaarden. Met het toenemende gebruik van mobiele gegevens en het daarmee gepaard gaande gebruik van hogere frequenties voor 5G is een verdichting van het mobiele netwerk te verwachten. Dit zal echter niet noodzakelijk leiden tot een toename van de totale blootstelling van de bevolking aan RF-EMV, aangezien mobiele telefoons minder uitzenden bij een betere signaalkwaliteit. 5G is een technologische vooruitgang van de vorige mobiele radiotechnologie met dezelfde biofysische eigenschappen. Tot dusver zijn voor RF-EMV geen gezondheidseffecten aangetoond bij blootstellingshoeveelheden onder de richtlijnen die uitgeschreven zijn door ICNIRP.

Biologische effecten zoals veranderingen van de elektrische activiteit van de hersenen of het oxidatie-evenwicht werden wel waargenomen bij hoge lokale blootstelling binnen de grenzen van de blootstellingsrichtlijnen. Volgens de huidige kennis vormen zij echter geen gezondheidsrisico.