Publicatie In-vivo studies naar de blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequenties (100 kHz-300 GHz) en kanker: een systematische review

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Pinto R, Ardoino L, Villani P, Marino C

In deze systematische review en meta-analyse geven de auteurs een update van de huidige beschikbare kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequenties (RF-EMV). Hiertoe hebbende auteurs de wetenschappelijke literatuur onderzocht omtrent de incidentie van tumoren bij proefdieren (knaagdieren). De incidentie geeft het aantal nieuwe gevallen van een ziekte in een populatie op een gegeven ogenblik weer. Hier vertegenwoordigen goed- of kwaadaardige tumoren de te beschouwen "ziekte".

In totaal kwamen 27 studies in aanmerking voor de beoordeling van de incidentie van tumoren, waarvan 23 studies werden opgenomen in een meta-analyse. Om in aanmerking te komen, moesten de studies voldoen aan bepaalde criteria. De bestudeerde populatie moest bijvoorbeeld bestaan uit mannelijke of vrouwelijke knaagdieren, van elke leeftijd, soort of genetisch type, en deze knaagdieren moesten worden blootgesteld aan RF-EMV's gaande van 100 kHz tot 300 GHz, enz.

Voor de meeste onderzochte weefsels/organen toonden de door de auteurs waargenomen resultaten geen beduidend statistisch verband aan tussen blootstelling aan radiofrequenties en een verminderd/verhoogd risico op kwaadaardige tumoren. Het hart, het centrale zenuwstelsel (CZS)/de hersenen en de darmen vormen echter uitzonderingen met een kleine, maar significante, toename (hart, CZS/hersenen)/afname (darmen) van het risico op kwaadaardige tumoren opgemerkt door de auteurs. De auteurs wijzen er echter op dat deze resultaten gebaseerd zijn op studies waarvan het merendeel methodologische problemen vertoont. Zo kan het vaak geringe aantal dieren dat in de controlegroepen werd gebruikt de resultaten hebben beïnvloed. De auteurs noemen ook andere problemen, zoals het feit dat sommige opgenomen artikelen niet peer reviewed, d.w.z. dat ze niet onderworpen zijn aan kritiek van andere wetenschappers. Dankzij deze kritische review kan de kwaliteit en geldigheid van de resultaten vóór de publicatie beoordeeld worden.

Om deze redenen wordt het bewijs voor een verband tussen de blootstelling aan radiofrequenties en kanker, voor alle weefsels gecombineerd, door de auteurs als zwak of ontoereikend beoordeeld.

Tot slot geeft deze review, volgens de auteurs, de meest recente stand van het onderzoek naar in-vivo-experimenten met betrekking tot RF-EMV en kanker. Verder blijkt hieruit ook de noodzaak om de studies voort te zetten aan de hand van geschikte methoden om kwalitatieve resultaten te verkrijgen.