Publicatie Gelijktijdig effect van gamma- en Wi-Fi-straling op gamma-H2Ax-expressie in perifeer bloed van ratten: Een nota over radioprotectie

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Khodamoradi E. et al.

Khomadamoradi et al. onderzochten het effect van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op DNA-schade in het bloed van ratten. Hierbij vonden ze dat bestraling aan wifi- frequenties in combinatie met radioactieve gammastraling het aantal DNA-breuken verhoogde ten opzichte van bestraling met gammastraling alleen. Daarentegen, bestraling met wifi alleen gaf geen statistisch significante resultaten.

Deze studie heeft ook beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen en het ontbreken van een juiste stralingsdosimetrie, dit is de meting van de elektromagnetische energie die wordt geabsorbeerd in biologische weefsels die zijn blootgesteld aan RF-EMV. Daarnaast gebruikten ze ook een wifi-router om de ratten bloot te stellen. Dit is echter geen geschikt blootstellingssysteem voor experimentele studies, omdat het moeilijk is om de exacte blootstellingsparameters te bepalen. Ook de geschikte controlecondities ontbraken, zo werd er geen gebruik gemaakt van schijnblootstelling (sham), waardoor niet gecontroleerd kon worden of het verschil in resultaten ligt aan het verschil in de omgevingsomstandigheden, of aan het verschil in blootstellingsparameters.