Publicatie Elektromagnetische emissies van mobiele netwerken en mogelijk effect op de gezondheid - Vooronderzoek

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via European Union

In deze studie worden statistische gegevens geanalyseerd om verbanden te onderzoeken tussen de groei van mobiele netwerken en het voorkomen van bepaalde pathologiƫn zoals hersenkanker. Het werd uitgevoerd in opdracht van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), de dienst wetenschap en kennis van de Europese Commissie.

Zij concludeerden uit hun voorlopige data:

  1. In het merendeel van de studies die in het huidige verslag zijn geƫvalueerd, werden blootstellingsniveaus gerapporteerd die aanzienlijk lager waren dan de EMV-referentieniveaus die in de richtlijnen van de ICNIRP zijn vastgesteld.
  2. Metingen van RF-EMF van cellulaire netwerken geven aan dat het downlink vermogen van mobiele basisstations, dit is het signaal dat wordt uitgestuurd van de antennes naar de mobiele telefoon, de belangrijkste bijdrage levert aan de totale blootstelling van de mens aan RF-EMF. In de literatuur bestaat algemene consensus over deze bevinding. Bovendien is de blootstelling aan RF-EMF evenredig met de dichtheid van mobiele gebruikers of het niveau van het mobiele netwerkverkeer.
  3. Sommige studies hebben aangetoond dat basisstations van cellulaire netwerken op daken zeer hoge (d.w.z. gemelde blootstelling in een bereik dat vergelijkbaar is met de referentieniveaus van de meest restrictieve lidstaten in Europa) niveaus van RF-EMF-blootstelling kunnen genereren in woonruimten (bv. appartementen, balkons) in de nabijheid van de basisstations.
  4. De meeste studies naar de gevolgen van RF-EMF-blootstelling voor de menselijke gezondheid (bv. kanker, slaap en cognitieve functies) maakten in hun bevindingen geen melding van significante gezondheidseffecten.
  5. In sommige laboratoriumstudies op dieren en cellen zijn negatieve metabolische activiteiten in in-vitroculturen of muizen gevonden bij langdurige blootstelling aan RF-EMF (incidentele E-veldsterkte van 50 V/m bij 1800 MHz, wat nog onder de ICNIRP-niveaus ligt).
  6. Uit studies blijkt dat bij de beoordeling van het mogelijke effect van RF-EMF-emissies op de gezondheid ook rekening moet worden gehouden met andere toxische prikkels (bv. vervuiling) en het cumulatieve effect daarvan (mogelijke nadelige gevolgen voor de gezondheid).
  7. De meeste van de bestudeerde studies meldden geen significante correlatie tussen het ontstaan van kankers en het gebruik van mobiele telefoons, met uitzondering van enkele studies (ook al zijn die niet doorslaggevend) die melding maken van een consistent patroon van verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom in verband met het gebruik van mobiele en draadloze telefoons, hetgeen aangeeft dat verder onderzoek nodig is.
  8. In veel epidemiologische studies wordt melding gemaakt van het probleem dat er onvoldoende medische datasets met een grote tijdspanne beschikbaar zijn, omdat het ontstaan van kanker zich soms pas na zeer lange tijd voordoet (bijvoorbeeld 10 jaar en meer).
  9. De huidige statistische analyse vond geen aanwijzingen voor een toename van de incidentie van hersen- en andere CNS-kankers gedurende de jaren die volgden op de evolutie van de cellulaire netwerken in de bestudeerde regio's. Ondanks de verschillende soorten vastgestelde onzekerheden is de bovenstaande bevinding in overeenstemming met de conclusies van het literatuuronderzoek, waarin geen melding wordt gemaakt van een significante correlatie tussen het ontstaan van kanker en de mobiele communicatie.

Het is hierbij ook belangrijk om op te merken dat het hier gaat om voorlopige resultaten en niet om de definitieve resultaten van deze studie. Ze beslaat ook enkel studies die verschenen zijn in de afgelopen 5 jaar, en houdt dus geen rekening met oudere studies. Een andere beperking is dat ze gebruik maken van niet-uniforme datasets, wat wilt zeggen dat de blootstellingscenarios in elk van de studies waar ze naar kijken verschillen. Ze benadrukken dan ook de nood aan een gestandaardiseerd blootstellingsprotocol. Over het algemeen lijkt deze studie echter geen verband te vinden tussen gezondheidseffecten en de blootstelling aan RF-EMF.